Thursday, March 5, 2020

Phonetic transcription of most common words

 1. the /ðə/, /ðɪ/or /ðiː/
 2. be /biː/
 3. to /tʊ/, /tuː/ or /tə/
 4. of /ɒv/ or /(ə)v/
 5. and /ənd/, /and/ or /(ə)n/
 6. a /ə/ or /eɪ/
 7. in /ɪn/
 8. that /ðat/
 9. have /hav/
 10. I /ʌɪ/
 11. it /ɪt/
 12. for /fɔː/ or /fə/
 13. not /nɒt/
 14. on /ɒn/
 15. with /wɪð/
 16. he /hiː/
 17. as /az/
 18. you /juː/
 19. do /duː/
 20. at /ət/ or /at/
 21. this /ðɪs/
 22. but /bʌt/ or /bət/
 23. his /hɪz/
 24. by /bʌɪ/
 25. from /frɒm/ or /frəm/
 26. they /ðeɪ/
 27. we /wiː/
 28. say /seɪ/
 29. her /həː/
 30. she /ʃiː/
 31. or /ɔː/
 32. An /ən/ or /an/
 33. will /wɪl/
 34. my /mʌɪ/
 35. one /wʌn/
 36. all /ɔːl/
 37. would /wʊd/ or /wəd/
 38. there /ðɛː/
 39. their /ðɛː/
 40. what /wɒt/
 41. so /səʊ/
 42. up /ʌp/
 43. out /aʊt/
 44. if /ɪf/
 45. about /əˈbaʊt/
 46. who /hʊ/ or /huː/
 47. get /ɡɛt/
 48. which /wɪtʃ/
 49. go /ɡəʊ/
 50. me /miː/
 51. when /wɛn/
 52. make /meɪk/
 53. can /kən/
 54. ike /lʌɪk/
 55. time /tʌɪm/
 56. no /nəʊ/
 57. just /dʒʌst/
 58. him /hɪm/
 59. know /nəʊ/
 60. take /teɪk/
 61. people /ˈpiːp(ə)l/
 62. into /ˈɪntə/ or /ˈɪntʊ/
 63. year /jɪə/or /jəː/
 64. your /jʊə/ or /jɔː/
 65. good /ɡʊd/
 66. some /sʌm/
 67. could /kəd/ or /kʊd/
 68. them /ðɛm/ or /ðəm/
 69. see /siː/
 70. other /ˈʌðə/
 71. than /ðan/ or /ð(ə)n/
 72. then /ðɛn/
 73. now /naʊ/
 74. look /lʊk/
 75. only /ˈəʊnli/
 76. come /kʌm/
 77. its /ɪts/
 78. over /ˈəʊvə/
 79. think /θɪŋk/
 80. also /ˈɔːlsəʊ/
 81. back /bak/
 82. after /ˈɑːftə/
 83. use /juːz/
 84. two /tuː/
 85. how /haʊ/
 86. our /aʊə/
 87. work /wəːk/
 88. first /fəːst/
 89. well /wɛl/
 90. way /weɪ/
 91. even /eɪˈvɛn/
 92. new /njuː/
 93. want /wɒnt/
 94. because /bɪˈkɒz/
 95. any /ˈɛni/
 96. these /ðiːz/
 97. give /ɡɪv/
 98. day /deɪ/
 99. most /məʊst/
 100.    us /ʌs/

No comments:

Post a Comment

Today's Question

Arrange the following words of Chomsky in chronological order in which they appeared: (i) Current issues in Linguistic Theory (ii) Syntactic...